Agenda and decisions

Cabinet
Tuesday, 11th June, 2019 10.30 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Cabinet minutes - 14/05/2019 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 14/05/2019 pdf icon PDF 337 KB

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 86 KB

6.

Financial Results 2018/19 / Canlyniadau Ariannol 2018/19 pdf icon PDF 501 KB

Decision:

Cabinet agreed to:

 

(i)    Note the out-turn position in respect of the revenue and capital accounts of the Council;

(ii)   Approve the contributions to reserves as outlined within the report;

(iii)  Re-approve the reserves policy.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

CONSULTATION: As set out in the report.

MEMBERS’ INTERESTS: None declared.

7.

Determination of Proposal to Extend Age Range Of Ysgol Gyfun Gwynllyw From 11-18 to 3-18 / Penderfynu ar Argymhelliad i Ymestyn Amrediad Oedran Ysgol Gyfun Gwynllyw o 11-18 i 3-18 pdf icon PDF 490 KB

Additional documents:

Decision:

The item was deferred.

8.

Health Award of Contract for Flying Start and Families First / Gwobr Iechyd o Gytundeb ar gyfer Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf pdf icon PDF 462 KB

Additional documents:

Decision:

Cabinet agreed to approve the award for the provision of the Flying Start and Families First Early Years Health Service with Aneurin Bevan University Health Board to the sum of £1,004,156 for 2019/20.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

CONSULTATION: As set out in the report.

MEMBERS’ INTERESTS:
Councillor Richard Clark declared a personal interest as a member of the Aneurin Bevan Health Board.

9.

To Consider and Adopt the Highway Asset Management Plan 2019-2024 as Council Policy / Ystyried a Mabwysiadu Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd 2019-2024 fel Polisi'r Cyngor pdf icon PDF 171 KB

Additional documents:

Decision:

Cabinet agreed to approve the Highway Asset Management Plan 2019- 2025 as Council Policy.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

CONSULTATION: As set out in the report.

MEMBERS’ INTERESTS: None declared

10.

Energy Efficiency Improvement Scheme for Private Sector Housing / Cynllun Gwella Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Tai yn y Sector Preifat pdf icon PDF 309 KB

Additional documents:

Decision:

Cabinet agreed to approve the recommended proposals for implementing the LA Flex ECO3 energy efficient improvement scheme for Private Sector Housing, as outlined in the report.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

CONSULTATION: As set out in the report.

MEMBERS’ INTERESTS: None declared.

11.

South East Wales Highways and Civil Engineering Framework Agreement / Cytundeb Fframwaith Priffyrdd a Pheirianneg Sifil De Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 537 KB

Decision:

Cabinet agreed to approve the use of the collaborative South East Wales Highways and Civil Engineering Framework Agreement to procure works where it was appropriate and provides the best value to the Authority.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

 

CONSULTATION: As set out in the report.

 

MEMBERS’ INTERESTS: None declared.

12.

South East Wales, Schools and Public Buildings Collaborative Construction Framework / Fframwaith Adeiladu Cydweithredol Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus, De Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 219 KB

Decision:

Cabinet agreed to approve the use of the South East Wales, Schools and Public Buildings Collaborative Construction Framework to procure construction works where Officers determine it was appropriate and provided the best value to the Authority.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

 

CONSULTATION: As set out in the report.

 

MEMBERS’ INTERESTS: None declared.

13.

Appointments to Joint Committees and Partnership Bodies / Penodiadau i Gydbwyllgorau a Chyrff Partneriaeth pdf icon PDF 220 KB

Decision:

Cabinet agreed:

 

(i)            The appointments to the Joint Committees and a number of Partnership Bodies listed in Appendix One of the report.

(ii)          That the appointments have immediate effect until Cabinet next amends the appointments or the next Local Government Elections.

(iii)         That European and Regional Affairs and Equalities matters continued to be dealt with at meetings of the full Cabinet, rather than by sub committees.

 

REASON FOR DECISION: As set out in the report.

CONSULTATION: As set out in the report.

MEMBERS’ INTERESTS: None declared.

14.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as the report is not for publication because in accordance with paragraph 14 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (As Amended By The Access To Information Variation Wales Order 2007) it contains information relating to the financial or business affairs of any particular person (including the authority holding that information) and the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytuno gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod gan nad yw’r adroddiad i’w gyhoeddi oherwydd, yn unol â pharagraff 14 o Atodlen 12a Deddf Llywodraeth Leol (fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Amrywio Mynediad at Wybodaeth Cymru 2007),  ei fod yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes person penodol (gan gynnwys yr awdurdod sydd â’r wybodaeth) ac mae budd y cyhoedd o ran cynnal yr eithriadau yn gwrthbwyso’r budd cyhoeddus o ddatgelu’r wybodaeth.

 

15.

Torfaen Learning Zone Lease Agreements / Cytundebau Prydles Parth Dysgu Torfaen