Agenda

Planning Committee
Tuesday, 11th December, 2018 4.00 pm

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 13/11/2018 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 13/11/2018 pdf icon PDF 511 KB

4.

Planning Appeal - Apêl Cynllunio pdf icon PDF 97 KB

Appeal against refusal of planning permission for reclamation of former opencast workings, recovery of secondary aggregates and construction of new access road – Section 106 Agreement - Tirpentwys, Hafodyrynys, Pontypool.

 

Apêl yn erbyn gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer adennill hen weithfeydd glo brig, adfeddiannu agregau eilaidd ac adeiladu ffordd fynediadCytundeb Adran 106 – Tirpentwys, Hafodyrynys, Pont-y-p?l.

5.

Appeal Summary - Crynodeb Apêl pdf icon PDF 202 KB

Works to Oak tree at 18 Ashleigh Court, Henllys, Cwmbran.

 

Gwaith i dderwen yn 18 Ashleigh Court, Henllys, Cwmbrân.

6.

Planning Application - 18/P/0476/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0476/FUL pdf icon PDF 201 KB

Retention of use of the property for temporary accommodation for individuals under the Housing (Wales) Act 2014 (maximum of 4 people to reside at the property at one time) at 14 Conway Road, Pontypool.

 

Cadw defnydd yr eiddo ar gyfer llety dros dro i unigolion o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 (mwyafswm o 4 o bobl i fyw yn yr eiddo ar unrhyw adeg) yn 14 Conway Road, Pont-y-p?l.

7.

Planning Application - 18/P/0560/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0560/FUL pdf icon PDF 504 KB

Erection of a Class A1 foodstore (approximately 1,804 sq m gross floor area), associated access and car parking, and landscaping, together with a replacement car park for the existing industrial building at Former Trico, Skewfields Roundabout, Pontypool.

 

Codi siop fwyd Dosbarth A1 (tua 1,804 metr sgwâr o arwynebedd llawr gros) mynediad a pharcio yn gysylltiedig, a thirweddu, ynghyd â maes parcio newydd i’r adeilad diwydiannol presennol wrth Gylchfan Trico, Skewfields gynt, Pont-y-p?l.

8.

Planning Application - 18/P/0660/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0660/FUL pdf icon PDF 170 KB

Construction of 2.1m wide footpath and stepped access from the cycle path down towards Cwmffrwdoer School and out onto Waunddu at Cwmffrwdoer Primary School

Waunddu, Pontnewynydd, Pontypool.

 

Adeiladu llwybr troed 2.1m o led a mynediad trwy risiau o’r llwybr seiclo i lawr tuag at Ysgol Cwmffrwdoer ac allan i Waunddu yn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, Waunddu, Pontnewynydd, Pont-y-p?l.

9.

Planning Application - 18/P/0706/FUL / Cais Cynllinio - 18/P/0706/FUL pdf icon PDF 213 KB

Reconfiguration of existing waste transfer station (bulking, sorting & baling) used for household recycling including extension of external yard (change of use from open grassed area) at Unit 7 - 8 Ty Coch Distribution Centre, Ty Coch, Cwmbran.

 

Ailgyflunio’r orsaf trosglwyddo gwastraff bresennol (llenwi, didoli a bwndelu) a ddefnyddir ar gyfer ailgylchu gwastraff y cartref gan gynnwys ymestyn yr iard allanol (newid defnydd o ardal laswelltog agored) yn Uned 7-8 Canolfan Ddosbarthu T? Coch, T? Coch, Cwmbrân