Agenda

Planning Committee
Tuesday, 26th May, 2020 10.00 am

Venue: The meeting will be held remotely via Microsoft Teams

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 25/02/2020 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 25/02/2020 pdf icon PDF 426 KB

4.

Amendment to the Scheme of Delegation for Planning Functions during the Covid -19 Period / Newid y Cynllun Dirprwyo ar gyfer Swyddogaethau Cynllunio yn ystod y Cyfnod Covid -19 pdf icon PDF 212 KB

5.

Planning Application - 17/P/0255/OUT / Cais Cynllunio - 17/P/0255/OUT pdf icon PDF 2 MB

Proposed residential development at Land Off Albert Road, Talywain, Pontypool.

Datblygiad preswyl arfaethedig ar Dir Oddi Ar Albert Road, Tal-y-waun, Pont-y-p?l.

 

6.

Planning Application - 18/P/0560/FUL / Cais Cynllunio - 18/P/0560/FUL pdf icon PDF 1 MB

Erection of a Class A1 foodstore (approximately 1,804 sq m gross floor area), associated access and car parking, and landscaping, together with a replacement car park for the existing industrial building at Former Trico, Skewfields Roundabout, Pontypool.

 

Adeiladu siop fwyd Dosbarth A1 (oddeutu 1,804 medr sgwâr mewn arwynebedd llawr), mynediad a maes parcio cysylltiedig, ynghyd â maes parcio newydd ar gyfer y cyn adeilad diwydiannol ar gyn safle Trico, Cylchfan Skewfields, Pont-y-p?l.

Additional documents:

7.

Planning Application - 18/P/0798/FUL / Cais Cynllunio - 18/P/0798/FUL pdf icon PDF 916 KB

Construction of 143 dwellings with drainage, car parking, open space, landscaping, access and associated works at Former County Hall, Croesyceiliog, Cwmbran.

 

Adeiladu 143 o gartrefi gyda thraeniad, parcio i geir, gofod agored, tirweddu, mynediad a gwaith cysylltiol yn Hen Neuadd y Sir, Croesyceiliog, Cwmbrân

 

 

Additional documents:

8.

Planning Application - 19/P/0758/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0758/FUL pdf icon PDF 826 KB

Construction of a car park, access roads from the A4042 and a new passenger footbridge (including an accessible lift) at Pontypool Railway Station, Pontypool Road, New Inn.

Adeiladu maes parcio, ffyrdd mynediad oddi ar yr A4042 a phont droed newydd i deithwyr (gan gynnwys lifft hygyrch) yng Ngorsaf Reilffordd Pont-y-p?l, Pontypool Road, y Dafarn Newydd.

 

 

Additional documents:

9.

Planning Appliation - 20/P/0233/PNT / Cais Cynllunio - 20/P/0233/PNT pdf icon PDF 606 KB

The removal of existing 6 no. antenna and installation of 6 no. antenna apertures together with the removal and replacement of existing cabinets and ancillary development at Existing Telecommunications Base Station, Gwent House, Gwent Square, Cwmbran.

Tynnu ymaith 6 antena bresennol a gosod 6 agoriad antena ynghyd â thynnu ymaith ac adnewyddu cabinetau presennol a datblygiad ategol yng Ngorsaf Telegyfathrebu, Gwent House, Gwent Square, Cwmbrân.

 

10.

Planning Application - 20/P/0132/FUL / Cais Cynllunio - 20/P/0132/FUL pdf icon PDF 1 MB

Provision of a new building to provide wraparound Childcare services, for up to 40 children, before and after school hours at Ysgol Panteg, Station Road, Griffithstown.

Darparu adeilad newydd i ddarparu gwasanaethau Gofal Plant cofleidiol, ar gyfer hyd at 40 o blant, cyn ac ar ôl oriau ysgol yn Ysgol Panteg, Station Road, Griffithstown.

 

 

11.

Planning Decisions pdf icon PDF 274 KB