Agenda

Planning Committee
Thursday, 23rd July, 2020 10.00 am

Venue: The meeting will be held remotely via Microsoft Teams

Contact: Rachel Beale  Senior Business Support Officer (Democratic Services)

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies/ Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of interest/Datganiadau o fudd

3.

Minutes of Planning Committee - 30/06/2020 / Cofnodion Pwyllgor Cynllunio - 30/06/2020 pdf icon PDF 443 KB

4.

Planning Application - 17/P/0468/OUT / Cais Cynllunio - 17/P/0468/OUT pdf icon PDF 658 KB

Residential development of up to 900 dwellings, retention of employment (Use Classes B1, B2 and B8) plus other existing uses and associated parking and servicing, provision of a Primary School, a neighbourhood centre (including a mix of uses - Use Classes A1, A2, A3, B1, C3, D1 and D2) access arrangements from the A4042 and Old Abergavenny Road, landscaping and areas of public open space and other associated infrastructure at Land At A4042, Mamhilad, Pontypool.

 

Datblygiad preswyl o hyd at 900 o gartrefi, cadw cyflogaeth (Dosbarthiadau Defnydd B1, B2 a B8) a defnyddiau presennol eraill a pharcio a gwasanaethu cysylltiol, darparu Ysgol Gynradd, canolfan gymdogaethol (gan gynnwys cymysgedd o ddefnyddiau – Dosbarthiadau Defnydd A1, A2, A3, B1, C3, D1 a D2) trefniadau mynediad o’r A4042 a Hen Ffordd y Fenni, tirweddu a mannau agored cyhoeddus a seilwaith cysylltiol arall ar dir wrth yr A4042, Mamheilad, Pont-y-p?l.

 

 

Additional documents:

5.

Planning Application - 17/P/0482/LBC / Cais Cynllunio - 17/P/0482/LBC pdf icon PDF 459 KB

Partial demolition and refurbishment of Former Nylon Spinners factory, Mamhilad Park Estate, Mamhilad, Pontypool.

 

Dymchwel yn rhannol ac adnewyddi hen ffatri Nylon Spinners, Ystâd Parc Mamheilad, Pont-y-p?l.

 

6.

Planning Application - 19/P/0437/FUL / Cais Cynllunio - 19/P/0437/FUL pdf icon PDF 1 MB

Construction of proposed coffee shop at Lake View, Llantarnam, Cwmbran.

 

Adeiladu siop goffi yn Lake View, Llantarnam, Cwmbrân.

 

7.

Planning Application - 19/P/0588/RES / Cais Cynllunio - 19/P/0588/RES pdf icon PDF 1 MB

Application for reserved matters approval (appearance, landscaping, layout and scale) in respect of 228 dwellings, sports pitches, allotments including associated roads and infrastructure at Land West Of Cwmbran Drive, South Sebastopol, Pontnewydd, Cwmbran.

 

Cais am gymeradwyaeth materion a gadwyd yn ôl (ymddangosiad, tirweddu, gosodiad a maint) mewn perthynas â 228 o gartrefi, meysydd chwarae, rhandiroedd gan gynnwys ffyrdd cysylltiol a seilwaith ar Dir i’r Gorllewin o Cwmbran Drive, De Sebastopol, Pontnewydd, Cwmbrân.

 

 

8.

Planning Decisions - 23/07/2020 pdf icon PDF 271 KB