Agenda

Council
Tuesday, 4th December, 2018 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Dominique Redman  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 23.10.2018 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 23.10.2018 pdf icon PDF 2 MB

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 120 KB

6.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Torfaen State of the Nation / Torfaen - Cyflwr y Genedl pdf icon PDF 369 KB

10.

Boundary Commission Review of the Electoral Arrangements for Torfaen Final Recommendations Report / Arolwg y Comisiwn Ffiniau o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Torfaen - Adroddiad Argymhellion Terfynol pdf icon PDF 144 KB

11.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau

12.

Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

13.

Cabinet decisions - 20.11.2018 / Penderfyniadau'r Cabinet - 20.11.2018 pdf icon PDF 307 KB

14.

Exclusion of the Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

The following is not for publicationunder Paragraph 12 of Schedule 12A of the Local Government Act 1972 (as amended) as the report contains information identifying individuals which should not be made available to the public in accordance with the local resolution protocol adopted by the council and the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Ni chaniateir cyhoeddi'r dan Baragraff 12 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd) gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth sy'n enwi unigolion felly ni ddylai fod ar gael i'r cyhoedd yn unol â'r protocol datrys lleol a fabwysiadwyd gan y cyngor, a bod eithrio er budd y cyhoedd yn gorbwyso budd y cyhoedd pe byddai'r wybodaeth yn cael ei datgelu

 

15.

Confirmation of Exempt Council Minutes 23.10.2018 Agenda Item 22 / Cadarnhau Cofnodion Eithriedig y Cyngor 23.10.2018 Eitem 22 ar yr Agenda