Agenda

Council
Tuesday, 25th June, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Annual Council minutes - 14/05/19 / Cadarnhau cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor - 14/05/19 pdf icon PDF 1 MB

5.

Confirmation of Ordinary Council minutes - 14/05/19 / Cadarnhau cofnodion Cyfarfod Arferol y Cyngor - 14/05/19 pdf icon PDF 726 KB

6.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 192 KB

7.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

8.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

9.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

10.

Award Presentation - Torfaen Youth Service / Cyflwyno Gwobr - Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

11.

Award Presentation - Adult Community Learning / Cyflwyno Gwobr - Dysgu Cymunedol i Oedolion

12.

Appointment of Member to serve on Foster Panel / Penodi Aelod i Wasanaethu ar y Panel Maethu pdf icon PDF 13 KB

13.

Annual Governance Statement / Datganiad Llywodraethiant Blynyddol pdf icon PDF 202 KB

Additional documents:

14.

Statement of Accounts 2018/19 / Cyfrifon 2018/19

Additional documents:

15.

Welsh Language Monitoring Report 2019 / Adroddiad Blynyddol Safonau'r Iaith Gymraeg 2019 pdf icon PDF 125 KB

Statutory Monitoring Report for 2018-2019

Additional documents:

16.

Ethics & Standards Annual Report / Adroddiad Blynyddol gan Gadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau pdf icon PDF 183 KB

Additional documents:

17.

Nominations to Outside Bodies - In-year Updates / Enwebiadau i gyrff allanol - Diweddariad yn ystod y flwyddyn pdf icon PDF 226 KB

18.

Political Balance - Committee Membership / Cydbwysedd Gwleidyddol - Aelodaeth Pwyllgorau pdf icon PDF 153 KB

19.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd pdf icon PDF 99 KB

Additional documents:

20.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau

21.

Cabinet decisions - 14/05/19 & 11/06/19 / Penderfyniadau'r Cabinet - 14/05/19 & 11/06/19 pdf icon PDF 284 KB

Additional documents:

22.

Date and time of next meeting 23/07/19 / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 23/07/19