Agenda

Council
Tuesday, 23rd July, 2019 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 25/06/19 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 25/06/19 pdf icon PDF 1 MB

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 192 KB

6.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Cardiff Capital Region City Deal– Joint Overview and Scrutiny Committee / Bargen Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd - Pwyllgor Trosolwg A Chraffu Ar Y Cyd pdf icon PDF 247 KB

10.

Code of Conduct - ICT Protocol - Amendment to the Constitution / Cod Ymddygiad - Protocol TGCh - Newid i'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 444 KB

11.

Annual Report to Council on Effectiveness of Social Services by Chief Officer, Social Care and Housing as 'Statutory Director of Social Services' / Adroddiad Blynyddol i'r Cyngor ar Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol gan Brif Swyddog, Gofal Cymdeithasol a Thai fel 'Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol' pdf icon PDF 245 KB

Additional documents:

12.

Annual Scrutiny Report 2018-19 / Adolygiad Craffu Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 205 KB

Additional documents:

13.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd

14.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau pdf icon PDF 197 KB

15.

Cabinet decisions - 09/07/19 / Penderfyniadau'r Cabinet - 09/07/19 pdf icon PDF 308 KB

16.

Date and time of next meeting - 24/09/19 / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 24/09/19