Agenda

Council
Tuesday, 28th January, 2020 10.00 am

Venue: Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Jacquelyn Tranter  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance / Presenoldeb

2.

Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Declarations of interest / Datganiadau o fudd

4.

Confirmation of Council minutes - 22/10/19 & 09/01/20 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 22/10/19 & 09/01/20 pdf icon PDF 668 KB

Additional documents:

5.

Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu pdf icon PDF 193 KB

6.

Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd

7.

Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd

8.

Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr

9.

Council Tax Reduction Scheme / Cynllun Gost wng Treth y Cyngor pdf icon PDF 291 KB

Additional documents:

10.

Petition to stop spraying our towns with glyphosate / Deiseb i roi'r gorau i chwistrellu glyffosad yn ein trefi pdf icon PDF 495 KB

Additional documents:

11.

Solar Farm: Capital Funding / Fferm Solar: Cyllid Cyfalaf pdf icon PDF 419 KB

Additional documents:

12.

Political Balance, Committee Chairs and Membership of Committees / Cydbwysedd Gwleidyddol, Cadeiryddion Pwyllgorau ac Aelodau Pwyllgorau pdf icon PDF 120 KB

Additional documents:

13.

Cardiff Capital Region City Deal - Joint Overview & Scrutiny Committee / Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf icon PDF 247 KB

14.

Motions on Notice / Cynigion â rhybudd

15.

Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau

16.

Cabinet decisions - 19/11/19 & 7/1/20 / Penderfyniadau'r Cabinet - 19/11/19 & 7/1/20 pdf icon PDF 282 KB

Additional documents:

17.

Exclusion of the Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

The following report is not for publicationunder Paragraph 12 of Schedule 12A of the Local Government Act 1972 (as amended) as the report contains information identifying individuals which should not be made available to the public in accordance with the local resolution protocol adopted by the council and the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Ni chaniateir cyhoeddi'r adroddiad dan Baragraff 12 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd) gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth sy'n enwi unigolion felly ni ddylai fod ar gael i'r cyhoedd yn unol â'r protocol datrys lleol a fabwysiadwyd gan y cyngor, a bod eithrio er budd y cyhoedd yn gorbwyso budd y cyhoedd pe byddai'r wybodaeth yn cael ei datgelu

 

 

18.

Outcome of Complaint under Local Resolution Protocol / Canlyniad y gwyn o dan y protocol datrys lleol

19.

Date and time of next meeting 03/03/20/ Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 03/03/20