Agenda

Licensing Committee
Thursday, 13th February, 2020 10.00 am

Venue: Council Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

Presented By: Chair

3.

Minutes of the Licensing Committee - 14/11/2019 / Cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Blaenorol - 14/11/2019 pdf icon PDF 464 KB

4.

Taxi Licensing Fees / Ffioedd Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 143 KB

Additional documents:

5.

Approval of Consultation on Review of Licensing Act 2003 Statement of Policy for Implementation 2020 / Cymeradwyo Ymgynghoriad ar Adolygiad o Ddatganiad Polisi Gweithredu 2020 Deddf Trwyddedu 2003 pdf icon PDF 368 KB

Additional documents:

6.

Approval of Proposed Fees (2020/21 Gambling, Film Classification and Hypnosis) / Cymeradwyo Ffioedd Arfaethedig (2020/21 Gamblo, Dosbarthiadau Ffilmiau a Hypnosis) pdf icon PDF 534 KB

Additional documents:

7.

Approval of Proposed Non Statutory Fees (2020/21 Scrap Metal, Street Trading, Animal Establishment Licensing and Sex Establishments) / Cymeradwyo Ffioedd Anstatudol Arfaethedig (2020/21 Metel Sgrap, Masnachu ar y Stryd, Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid a Sefydliadau Rhyw) pdf icon PDF 186 KB

Additional documents:

8.

Date of Next Meeting - 23/04/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 23/04/20

9.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

10.

Minutes of the previous Licensing Hearings / Cofnodion y gwrandawiadau Trwyddedu Blaenorol