Agenda

Pensions Committee
Monday, 14th January, 2019 10.00 am

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 10/9/18 / Cofnodion 10/9/18 pdf icon PDF 442 KB

4.

For information: minutes of the Pension Board meetings of 25/7/18 and 24/10/18 / Er gwybodaeth: cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd Pensiynau ar 25/7/18 a 24/10/18 pdf icon PDF 13 KB

Additional documents:

5.

Quarterly Investment Performance Report to 30/9/18 / Adroddiad Perfformiad Buddsoddi Chwarterol 30/9/18 pdf icon PDF 978 KB

Additional documents:

6.

Wales Pension Partnership; Joint Governance Committee Deputising Arrangements / Partneriaeth Pensiynau Cymru; Trefniadau Dirprwyo'r Pwyllgor Cyd-Lywodraethiant pdf icon PDF 264 KB

7.

Wales Pension Partnership; Stock Lending / Partneriaeth Pensiynau Cymru; Benthyca Stoc pdf icon PDF 203 KB

Additional documents:

8.

Elected Members - Continuing Professional Development Update / Diweddariad Parhau Datblygiad Proffesiynol - Aelodau Etholedig pdf icon PDF 277 KB

Additional documents:

9.

Date of Next Meeting 11/3/19 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 11/3/19

10.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

11.

Exempt Minutes 10/9/18 / Cofnodion Eithriedig 10/9/18

12.

Exempt Minutes of the Local Pension Board 24/10/18 / Cofnodion wedi eu Heithrio'r Bwrdd Pensiynau 24/10/18

13.

Ongoing Monitoring Of Performance For Multi-Asset Funds / Monitro Cyfredol o Berfformiad ar gyfer Cronfeydd Aml-Ased

14.

Wales Pension Partnership Update / Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru