Agenda

Pensions Committee
Thursday, 28th March, 2019 10.00 am

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 14/1/19 / Cofnodion 14/1/19 pdf icon PDF 407 KB

4.

For information: draft minutes of the Pension Board meeting of 23/1/19 / Er gwybodaeth: Cofnodion drafft cyfarfod y Bwrdd Pensiynau 23/1/19 pdf icon PDF 420 KB

5.

Greater Gwent (Torfaen) Pension Fund 2019 Audit Plan / Cynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Gwent Fawr (Torfaen) 2019 pdf icon PDF 576 KB

6.

Quarterly Investment Performance Report to 31/12/18 / Adroddiad Perfformiad Buddsoddi Chwarterol 31/12/18 pdf icon PDF 1 MB

Additional documents:

7.

Pension Fund Work Plan 2019/2020 / Cynllun Gwaith y Gronfa Bensiwn 2019/2020 pdf icon PDF 313 KB

8.

Pension Fund Cash Management Strategy 2019/2020 / Strategaeth Rheoli Arian y Gronfa Bensiwn 2019/2020 pdf icon PDF 267 KB

9.

Pension Fund Financial Forecasts 2019/2020 / Rhagolygon Ariannol y Gronfa Bensiwn 2019/2020 pdf icon PDF 464 KB

10.

Administration Update - March 2019 / Diweddariad Gweinyddol - Mawrth 2019 pdf icon PDF 307 KB

11.

Wales Pension Partnership Update / Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru pdf icon PDF 204 KB

12.

Elected Members - Continuing Professional Development Update / Diweddariad Parhau Datblygiad Proffesiynol - Aelodau Etholedig pdf icon PDF 272 KB

13.

Local Government Pension Scheme: Statutory Guidance On Asset Pooling / Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol: Canllawiau Statudol ar Gronni Asedau pdf icon PDF 273 KB

Additional documents:

14.

Date of Next Meeting 10/6/19 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 10/6/19

15.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

16.

Exempt Minutes 14/1/19 / Cofnodion Eithriedig 14/1/19

17.

Exempt Minutes of the Local Pension Board 23/1/19 / Cofnodion wedi eu Heithrio'r Bwrdd Pensiynau 23/1/19

18.

Stock Lending Update / Benthyca Stociau - Diweddariad