Agenda

Pensions Committee
Monday, 10th June, 2019 10.00 am

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 28/3/19 / Cofnodion 28/3/19 pdf icon PDF 462 KB

4.

For information: draft minutes of the Pension Board meeting of 24/4/19 / Er gwybodaeth: Cofnodion drafft cyfarfod y Bwrdd Pensiynau 24/4/19 pdf icon PDF 444 KB

5.

Pension Fund Annual Report and Accounts 2018/19 / Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018/19 y Gronfa Bensiwn pdf icon PDF 407 KB

i.              Annual Reports and Accounts

ii.             Audit of Annual Report and Accounts 2018/19 (Grant Thornton ISA 260 Report)

 

i.              Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

ii.             Archwiliad o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018/19 (Grant Thornton Adroddiad ISA 260)

 

 

Additional documents:

6.

Quarterly Investment Performance Report to 31/3/19 / Adroddiad Perfformiad Buddsoddi Chwarterol 31/3/19 pdf icon PDF 913 KB

Additional documents:

7.

Pension Fund Governance / Llywodraethu'r Gronfa Bensiwn pdf icon PDF 324 KB

8.

Local Government Pension Scheme: Draft Regulations, Guidance and Directions on Exit payment cap / Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol: Rheoliadau Drafft, Arweiniad a Chyfarwyddiadau ar y Cap Taliadau Ymadael pdf icon PDF 252 KB

Additional documents:

9.

Internal Audit Report - Administration / Adroddiad Archwilio Mewnol - Gweinyddiaeth pdf icon PDF 320 KB

Additional documents:

10.

Elected Members - Continuing Professional Development Update / Diweddariad Parhau Datblygiad Proffesiynol - Aelodau Etholedig pdf icon PDF 277 KB

11.

Local Government Pension Scheme: Changes to the Local Valuation Cycle and the Management of Employer Risk / Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol: Newidiadau i'r Cylch Prisio Lleol a Rheoli Risg Cyflogwr pdf icon PDF 259 KB

Additional documents:

12.

Date of Next Meeting 9/9/19 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 9/9/19

13.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraph 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

14.

Exempt Minutes 28/3/19 / Cofnodion Eithriedig 28/3/19

15.

Exempt Minutes of the Local Pension Board 24/4/19 / Cofnodion wedi eu Heithrio'r Bwrdd Pensiynau 24/4/19

16.

Wales Pension Partnership - Collective Investment Pooling Third Tranche / Partneriaeth Pensiwn Cymru - Cronni Buddsoddiad Cyfunol, Trydedd Gyfran