Agenda

Pensions Committee
Monday, 9th March, 2020 10.00 am

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 16/12/19 / Cofnodion 16/12/19 pdf icon PDF 527 KB

4.

Wales Audit Office (Grant Thornton): 2020 Year End Audit Plan / Swyddfa Archwilio Cymru (Grant Thornton): Cynllun Archwilio Diwedd y Flwyddyn 2020 pdf icon PDF 587 KB

5.

Wales Pension Partnership Update / Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru pdf icon PDF 322 KB

6.

Pension Fund Work Plan 2020/2021 / Cynllun Gwaith y Gronfa Bensiwn 2020/2021 pdf icon PDF 115 KB

Additional documents:

7.

Pension Fund Financial Forecasts 2020/2021 / Rhagolygon Ariannol y Gronfa Bensiwn 2020/2021 pdf icon PDF 267 KB

8.

Pension Fund Cash Management Strategy 2020/2021 / Strategaeth Rheoli Arian y Gronfa Bensiwn 2020/2021 pdf icon PDF 268 KB

9.

Actuarial Valuation as at 31st March 2019 / Prisiad Actiwaraidd ar 31ain Mawrth 2019 pdf icon PDF 179 KB

10.

Fund Policy Statement Updates (including Funding Strategy Statement) / Diweddariadau ar Ddatganiad Polisi'r Gronfa (gan gynnwys Datganiad Strategaeth Cyllido) pdf icon PDF 241 KB

Additional documents:

11.

Review of the Pension Fund Risk Register / Adolygiad o Gofrestr Risg y Gronfa Bensiwn pdf icon PDF 397 KB

Additional documents:

12.

Administration Update / Diweddariad Gweinyddol pdf icon PDF 294 KB

Additional documents:

13.

Elected Members - Continuing Professional Development Update / Diweddariad Parhau Datblygiad Proffesiynol - Aelodau Etholedig pdf icon PDF 306 KB

14.

Date of Next Meeting 8/6/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 8/6/20

15.

Quarterly Investment Performance Report to 31/12/19 / Adroddiad Perfformiad Buddsoddi Chwarterol 31/12/19 pdf icon PDF 185 KB

Additional documents:

16.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

17.

Current Quarter Investment Update / Diweddariad ar Fuddsoddiad y Chwarter Presennol

18.

Alternative Investments Implementation Plan / Cynllun Gweithredu Buddsoddiadau Amgen