Agenda

Pensions Committee
Monday, 22nd June, 2020 10.00 am

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes 9/3/20 / Cofnodion 9/3/20 pdf icon PDF 631 KB

4.

For information: draft minutes of the Pension Board meeting of 26/2/20 / Er gwybodaeth: Cofnodion drafft cyfarfod y Bwrdd Pensiynau 26/2/20 pdf icon PDF 508 KB

5.

Wales Audit Office (Grant Thornton): / Swyddfa Archwilio Cymru (Grant Thornton): pdf icon PDF 397 KB

      i.        Annual Report and Accounts

     ii.        Audit of Annual Report and Accounts 2019/20 (Grant Thornton ISA 260 Report)

 

      i.        AdroddiadBlynyddol a Chyfrifon

     ii.        Archwiliad o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019/20 (Grant Thornton Adroddiad ISA 260)

Additional documents:

6.

Wales Pension Partnership Update / Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru pdf icon PDF 327 KB

Additional documents:

7.

Fund Policy Statement Updates (including Investment Strategy Statement) / Diweddariadau ar Ddatganiad Polisi'r Gronfa (gan gynnwys Datganiad Strategaeth Buddsoddi) pdf icon PDF 144 KB

Additional documents:

8.

Pension Fund Risk Register Update / Diweddariad Cofrestr Risg y Gronfa Bensiwn pdf icon PDF 130 KB

Additional documents:

9.

Administration Update / Diweddariad Gweinyddol pdf icon PDF 322 KB

10.

Date of Next Meeting 7/9/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 7/9/20

11.

Quarterly Investment Performance Report to 31/3/20 / Adroddiad Perfformiad Buddsoddi Chwarterol 31/3/20 pdf icon PDF 255 KB

Additional documents:

12.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

13.

Current Quarter Investment Update / Diweddariad ar Fuddsoddiad y Chwarter Presennol

14.

Scheme of Delegation Decisions (Gresham House) / Penderfyniadau Cynllun Dirprwyo (Gresham House)

15.

Investment Strategy Update June 2020 / Diweddariad Strategaeth Buddsoddiadau Mehefin 2020

16.

Exempt Minutes 9/3/20 / Cofnodion Eithriedig 9/3/20

17.

Pensions Committee Decisions - 22 June 2020 pdf icon PDF 193 KB