Agenda

Local Pension Board
Wednesday, 23rd January, 2019 10.00 am

Venue: Chamber, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and apologies / Croeso ac ymddiheuriadau

Presented By: Chair

2.

Declarations of interest / Datganiadau o fuddiant

Presented By: Chair

3.

Minutes 24/10/18 / Cofnodion 24/10/18 pdf icon PDF 423 KB

Presented By: Chair

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 179 KB

5.

Pensions Committee 14/1/19 / Pwyllgor Pensiynau 14/1/19

6.

Local Pension Board - Training to Meet Knowledge and Understanding Requirements / Bwrdd Pensiynau Lleol - Hyfforddi i Gwrdd â Gofynion Gwybodaeth a Dealltwriaeth pdf icon PDF 500 KB

Additional documents:

7.

Any other business / Unrhyw fater arall

8.

Date of next meeting 24/4/19 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 24/4/19

Presented By: Chair

9.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

10.

Exempt Minutes 24/10/18 / Cofnodion Eithriedig 24/10/18

11.

Exempt Minutes of the Pensions Committee 10/9/18 / Cofnodion Eithriedig y Pwyllgor Pensiynau 10/9/18

12.

Ongoing Monitoring Of Performance For Multi-Asset Funds / Monitro Cyfredol o Berfformiad ar gyfer Cronfeydd Aml-Ased

13.

Wales Pension Partnership Update / Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru