Agenda

Local Pension Board
Wednesday, 23rd October, 2019 10.00 am

Venue: Committee Room 1, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and apologies / Croeso ac ymddiheuriadau

Presented By: Chair

2.

Declarations of interest / Datganiadau o fuddiant

Presented By: Chair

3.

Minutes 24/7/19 / Cofnodion 24/7/19 pdf icon PDF 466 KB

Presented By: Chair

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 192 KB

5.

Pensions Committee 9/9/19 / Pwyllgor Pensiynau 9/9/19

6.

Key Performance Data Update / Diweddariad ar Ddata Perfformiad Allweddol pdf icon PDF 257 KB

7.

Admission Agreements / Cytundebau Derbyn pdf icon PDF 310 KB

Additional documents:

8.

Governance & Administration Risks In Public Service Pension Schemes (Pensions Regulator Report) / Risgiau Llywodraethiant a Gweinyddiaeth mewn Cynlluniau Pensiwn yn y Gwasanaethau Cyhoeddus (Adroddiad Rheolydd Pensiynau) pdf icon PDF 205 KB

Additional documents:

9.

Training to Meet Knowledge and Understanding Requirements / Hyfforddi i Gwrdd â Gofynion Gwybodaeth a Dealltwriaeth pdf icon PDF 364 KB

10.

Any other business / Unrhyw fater arall

11.

Date of next meeting 22/1/20 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 22/1/20

Presented By: Chair

12.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

13.

Exempt Minutes 24/7/19 / Cofnodion Eithriedig 24/7/19

14.

Exempt Minutes of the Pensions Committee 10/6/19 / Cofnodion Eithriedig y Pwyllgor Pensiynau 10/6/19

15.

Strategic Asset Allocation Review / Adolygiad Dyraniadau Asedau Strategol