Agenda

Local Pension Board
Wednesday, 22nd January, 2020 10.00 am, POSTPONED

Venue: Committee Room 1, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool NP4 6YB

Contact: Geraint Thomas  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and apologies / Croeso ac ymddiheuriadau

Presented By: Chair

2.

Declarations of interest / Datganiadau o fuddiant

Presented By: Chair

3.

Minutes 23/10/19 / Cofnodion 23/10/19 pdf icon PDF 523 KB

Presented By: Chair

4.

Action Sheet / Taflen Weithredu pdf icon PDF 184 KB

5.

Pensions Committee 16/12/19 / Pwyllgor Pensiynau 16/12/19

6.

Data Improvement Plan / Cynllun Gwella Data pdf icon PDF 120 KB

Additional documents:

7.

Audit Approach and Managing Risk / Dull Archwilio a Rheoli Risg pdf icon PDF 325 KB

Additional documents:

8.

Governance & Administration Risk - Update / Risg Llywodraethu a Gweinyddiaeth - Diweddariad pdf icon PDF 112 KB

Additional documents:

9.

Training To Meet Knowledge and Understanding Requirements / Hyfforddiant i Fodloni Gofynion Gwybodaeth a Dealltwriaeth pdf icon PDF 298 KB

10.

Draft Funding Strategy Statement / Datganiad Strategaeth Ariannu Ddrafft pdf icon PDF 135 KB

Additional documents:

11.

Any other business / Unrhyw fater arall

12.

Date of next meeting 22/4/20 / Dyddiad y cyfarfod nesaf 22/4/20

Presented By: Chair

13.

Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

14.

Exempt Minutes 23/10/19 / Cofnodion Eithriedig 23/10/19

15.

Exempt Minutes of the Pensions Committee 9/9/19 / Cofnodion Eithriedig y Pwyllgor Pensiynau 9/9/19