Agenda

Statutory Licensing Committee
Thursday, 30th July, 2020 2.00 pm

Venue: Via Microsoft Teams

Contact: Chris Slade  Senior Business Support Officer - Democratic Services

Items
No. Item

1.

Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

2.

Declarations of Interest / Datganiadau o fudd

3.

Minutes of the Licensing Committee / Cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Blaenorol - 13/02/20 pdf icon PDF 422 KB

4.

Approval of Statement of Licensing Act 2003 Statement of Licensing Policy following Consultation / Cymeradwyo Datganiad o Bolisi Trwyddedu Deddf Trwyddedu 2003 ar ôl Ymgynghoriad pdf icon PDF 126 KB

Additional documents:

5.

Workload Update - October 2019 - March 2020 / Diweddariad ar y Baich Gwaith - Hydref 2019 - Mawrth 2020 pdf icon PDF 377 KB

Additional documents:

6.

Minutes of the previous Licensing Hearings / Cofnodion y gwrandawiadau Trwyddedu Blaenorol pdf icon PDF 127 KB

Additional documents:

7.

Date of Next Meeting - 05/10/20 / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 05/10/20

8.

Exclusion of Press and Public / Gwaharadd y Wasg a'r Cyhoedd

To agree the exclusion of the press and public from the meeting as presentations and meeting papers are not for publication because in accordance with paragraphs 12 and 14 of part 4 of Schedule 12a of the Local Government Act 1972 (as amended by the Access to Information Variation Order Wales 2007), it contains information about a particular individual and information relating to the financial and business affairs of particular persons including the Council and in all the circumstances of the case the public interest in maintaining the exemptions outweighs the public interest in disclosing the information.

 

Cytunogwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfa rfod gan nad yw cyflwyniadau a phapurau cyf arfod i'w cyhoeddi oherwyddyn unol â pharag raffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd gan OrchymynMynediad i Wybodaeth (Amrywiad) Cymru 2007), ei fod yn cynnwys gwybodaeth am unigolyn penod ol a gwybodaeth ynymwneud â materion aria nnol a busnes unigolion penodol yn cynnwys y Cyngor a than holl amgylchiadau'r achos, maelles y cy hoedd o ran sicrhau'r eithriadau yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd yn nhermau datgelu'r wybodaeth.

9.

Minutes of the previous Licensing Hearings / Cofnodion y gwrandawiadau Trwyddedu Blaenorol

10.

Licensing Decisions pdf icon PDF 166 KB